Rav Moshe Shapira

Article Index

Transcript of Shiurim (in Hebrew) ב"ה, י"א ניסן תשס"ח שיעור של הג"ר משה שפירא שליט"א  בישיבת בין הזמנים שע"י ישיבת אהבת תורה ברנוביץ נכתב ע"י אחד השומעים והוגה בענין מצות סיפור יציאת מצרים  האחרונים מקשים על הרמב"ם (עי' ב"אור שמח", ריש הל' קרי"ש) למה אינו מביא בספר המצוות את המצוה לזכור יציאת מצרים בכל יום, ורק מביא [מ"ע קנ"ז] דיש מ"ע לספר ביצי"מ בליל  ט"ו בניסן? ולכאו' הוא פסוק מפורש [דברים ט"ז, ג] "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך", וכן איתא בגמ' סוף פ"ק דברכות [יב ע"ב] ובריש פ"ב דברכות [יד ע"ב, והא בעי לאזכורי יצי"מ], ועוד [עי' ברכות כ"א ע"א אמת ויציב דאו', וברש"י שם], ורק בריש הלכות ק"ש מביא הרמב"ם דצריך להזכיר פרשת ציצית בק"ש, וגם שם לא מביא הרמב"ם דצריך להזכיר פרשת ציצית מחמת הזכרת יצי"מ אלא מחמת הזכרת כל המצוות, וז"ל בפ"א מהל' קר"ש ה"ב: ומה הוא קורא שלושה פרשיות אלו הן, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר, ומקדימין לקרות פרשת שמע שיש בה יחוד ה' ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו, ואחריה והיה אם שמוע שיש בה ציווי על שאר כל המצוות, ואח"כ פ' ציצית שגם היא יש בה זכירת כל המצות, עכ"ל הרמב"ם, [רואים ששני הפרשיות "והיה אם שמוע" ו"ויאמר" נקראים בשביל שאר כל המצוות - ולא הביא ברמב"ם שקריאת פ' "ויאמר" היא בשביל הזכרת יצי"מ]. Shiur part 01 Your browser does not support the audio element. Shiur part 02 Your browser does not support the audio element. Shiur part 03 Your browser does not support the audio element. Shiur part 04 Your browser does not support the audio element. Shiur part 05 Your browser does not support the audio element. Shiur part 06 Your browser does not support the audio element. Shiur part 07 Your browser does not support the audio element. Shiur part 08 Your browser does not support the audio element. Shiur part 09 Your browser does not support the audio element.   Shiur part 10   Transcript of Shiurim continues below:

DONATE AND SUPPORT ONLINE